Algemene voorwaarden

Algemene lidmaatschapvoorwaarden Sportschool Verhoeven

Aanvang en duur van de overeenkomst:

 • De overeenkomst voor sporters wordt afgesloten voor een periode van 3 maanden en word automatisch verlengd met een periode van 3 maanden.

Aansprakelijkheid:

 • Ieder lid dient verantwoordelijk om te gaan met de eigen lichamelijke conditie.
 • Sportschool Verhoeven aanvaardt geen aansprakelijkheid door verlies of diefstal van kleding of andere eigendommen.
 • Sportschool Verhoeven aanvaardt geen aansprakelijkheid voor letsel bij onze leden of schade aan eigendommen van onze leden, ontstaan of als gevolg van de sportlessen.

Wijzingen:

 • Sportschool Verhoeven behoudt zich het recht voor tarieven en algemene voorwaarden eenzijdig te wwijzigen.
 • Wijzigingen van een nieuw adres kan te allen tijde.
 • In uitzonderlijke gevallen, zoals blessures of ernstige ziekte zulks door directie te beoordelen van Sportschool Verhoeven kan het lidmaatschap gedurende 1 kwartaal per kalenderjaar worden bevroren
 • Sportschool Verhoeven behoudt zich het recht om het lesrooster aan te passen.

 Betaling:

 • Het door het lid te betalen lidmaatschapsgeld word via automatische incasso geincasseerd.
 • Bij in gebreke blijven wordt het  verschuldigde bedrag middels een brief naar u toegezonden.
 • Heeft u binnen 30 dagen niet betaald, dan vorderen wij 2,50 Euro aan administratiekosten per gestuurde herinnering of aanmaning.
 • Heeft u ondanks herhaaldelijke correspondentie geen poging ondernomen om de verschuldigde lidmaatschapsgelden te voldoen, dan dragen wij onze debiteuren over aan het incassobureau.
 • Mocht er een enkele les uitvallen door ziekte van de leraar, dan heeft men recht op een restitutie. Deze word dan automatisch verrekend met de incasso.

Overdracht en opzegging:

 • Opzeggen van de lidmaatschapsovereenkomst kan met in achtneming van een opzeg termijn van 1 kalendermaand, middels een opzegformulier, brief of een e-mail. Deze dient d.m.v. correspondentie bevestigd te worden door Sportschool Verhoeven.
 • middels een aangetekende brief, via het opzegformulier of per e-mail.
 • Tussentijdse beeindiging van het lidmaatschap of restitutie van de betaalde lidmaatschapsgelden is niet mogelijk.
 • Indien een lid zich in ernstige mate of bij herhaling misdraagt terwijl van de diensten van Sportschool Verhoeven gebruik wordt gemaakt, ongeacht jegens wie de gedragingen zijn gericht, wordt het lidmaatschap beeindigd.

Feestdagen en vakanties:

 • Tijdens de officiele feestdagen is Sportschool Verhoeven gesloten.
 • Voor de jeugdsporters zijn er gedurende de schoolvakanties geen sportlessen.
 • Voor de volwassen sporters is er een aangepast rooster.
 • Feestdagen en vakanties zijn verrekend in het lesgeld.